El signant no ha signat abans de la data d’expiració, és necessari fer un nou enviament perquè el signant pugui signar.